Дейности

Дейност 1 – Работа с децата в детските градини. Програма „Творческо пространство“. Проектът осигурява половин дневно обучение на деца между 3 и 6 години в подготвителни групи в детските градини. Ще бъдат обхванати 400 деца на възраст между 3 и 6 години, които посещават следните градини: „ Зведица”, „Здравец” / в квартал „Речица”/, „Теменуга“ и детските градини в селата Самуилово и Желю Войвода. Педагозите в училище ще представят в подходяща за възрастта на децата форма историята и културата на различните етноси, от които произхождат децата. Ще бъдат запознати с характерните за всяка общност празници. При работата с децата педагозите ще съблюдават спазването на следните принципи: Всички деца са еднакво ценни и важни; Ние признаваме и зачитаме разнообразието; Насърчаваме положителни нагласи и отношения и споделяме чувството за сближаване и принадлежност; Ние се стремим към намаляване и премахване на неравенствата и бариерите, които съществуват; Ние открито общуваме и играем; Смятаме, че общността в детската градина е едно цяло и като такава допринася за развитието на всеки един в нея.
Дейност 2 – „Публичност, информационни кампании за културното многообразие на етносите в региона” – ще бъдат проведени 2 информационни кампании в минимум 5 /пет/ броя местни печатни и електронни медии. Банер на проекта ще бъде изготвен на уеб – сайта на община Сливен. Предвижда се изработването на следните информационни материали, които ще бъдат използвани за мероприятията по проекта: банер със стойка, 1000 тениски за деца и възрастни /с логото на проекта/, 1000 шапки с логото на проекта, 100 химикалки, 100 папки / конферентен пакет, включващ , писалка и папка /, 1000 дипляни, 1000 брошури за популяризиране на дейности проекта, 2000 флаери с информация в областта на здравословния начин на живот и културното разнообразие на етносите в региона.
Дейност 3 Ромски медиатори: Медиаторите, които ще бъдат обучени по Компонент 3 ще се включат в няколко от дейностите по проекта. Проектът предвижда назначаване на 4 /четири/ ромски медиатори. Една от основните им задачи ще бъде посещаването на домовете на родителите на децата, с цел да вдъхновят и подпомогнат семействата от своята общност да водят редовно децата си на училище. Непривилегированите семейства не пращат децата си на детска градина не само поради липса на средства, но и поради специфична нагласа спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения. Основните цели на работата на ромските медиатори са: стимулиране на етническите малцинства в неравностойно положение към редовно посещаване на учебни заведения, подпомагане и улесняване достъпа до училище; запознаване с важната роля на училището за доброто бъдеще на техните деца. Родителите ще придобият умения да подпомагат децата си в приемането на новата социална позиция – да бъдат ученици. В хода на тяхната работа една от задачите им ще бъде да привличат доброволци от семействата, които вече са посещавали като медиатори. Когато информацията идва от хора от тяхната общност, социално положение, преживяващи подобни трудности и споделящи еднакви разбирания се предполага, че интересът на целевата група ще бъде по-висок и съответно целите – по-постижими. Един от вероятните рисковете на дейността е трудното привличане и лесното отпадане на доброволци. При своите посещения медиаторите ще бъдат отворени към нуждите на хората и сферите, в които те биха искали да бъдат информирани и подпомогнати. Когато открито са обсъдени трудностите и ползите е много по-вероятно да се запази ентусиазмът на доброволците.
По проекта бяха назначени 4 ма медиатори. В момента медиаторите по проекта са 2, като посещават редовно детските градини и осъществяват комуникация между родителите и учителите.
Дейност 4 Работните срещи с родителите на деца от етническите малцинства са друга дейност, в която основно участие ще вземат медиаторите, обучени по Компонент 3. Работните срещи ще бъдат провеждани сред етническите общности. Под формата на дискусии, с активното участие на двете страни ще бъдат разгледани следните теми: Как да избера най-подходящото училище за моето дете; С какви трудности се сблъсква детето при постъпване в първи клас; Как да помогна на детето си за подготовката за училище. Темите могат да бъдат обогатени или променяни в зависимост от нуждите на целевата група. Медиаторите, съвместно с екипа за управление на проекта, се ангажират да бъдат отворени към потребностите и желанията на родителите, с цел постигане на оптимални резултати. Дейността ще се осъществява от ромските медиатори, подпомагани от психолог, в наето за целта помещение в близост до местоживеенето на хората от групата. Ще бъдат закупени нагледни материали и обучителни филми.
Проектът предвижда провеждане на 7 кулинарни изложби в детска градина „Теменуга“. Кулинарните изложби ще представят типични за различните етноси ястия. Ще бъдат представени ястия, приготвяни за празниците: Васильовден (Банго Васили), Гергьовден (Ерделез), Рамазан байрам, Курбан байрам, Великден, Коледа, Ай Сарандос (Св.четиридесет мъченици). Изложбите ще бъдат провеждани в следучебно време. Деца и родители от петте детски градини ще бъдат поканени на изложбите. Целта на дейността е сплотяване на родителите и децата от етническите малцинства, чрез участие в съвместна дейност. Същевременно с това ще бъде показано разнообразието в кухнята на различните етноси. Ще бъдат обменени рецепти и съвети за вкусно приготвяне на храната. Провеждането на изложбите ще доведе до сближаване на родителите и създаване на топли контакти на ниво възрастни, които след това ще бъдат пренесени и сред децата. Децата ще имат възможност да се запознаят с празничните обичаи на българи, роми, турци и каракачани.
Бяха проведени 7 кулинарни изложби. Кулинарните изложби представиха различни ястия от различните етноси.
Дейност 5 Оборудване: За реализиране на дейности 1 и 4 се предвижда закупуване на оборудване. За осъществяването на програма „Творческо пространство“ ще бъдат обзаведени: ателие за работа, мултимедиен център и кът за почивка /по приложени количествено-стойностни сметки/. Към същата дейност е предвидено закупуване на микробус за извозване на децата до Галерия по изкуства – Сливен. Ще бъде закупена компютърна техника за детските градини и за ателието към Галерия по изкуствата, за да могат учителите да правят по- привлекателни учебния материал.
Предстои да бъдат закупени масички, столчета, гардеробчета и шкафове за детските градини. Ще бъдат закупени масички, столчета, библиотеки за Галерия по изкуствата, където ще се провеждат заниманията с децата.

Дейност 6 – „Обмяна на добри практики с проектния партньор” – Пътуване до Трондхайм, Норвегия за 4 дни от членове на екипа за управление, ромските медиатори и специалистите, които работят с децата, което се проведе от 7 до 10.03.2016 г. Пътуваха 8 човека, които получиха информация за добрите практики, които се прилагат в Норвегия за работа с деца в риск.
Дейност 7 Организация и управление на проекта: Проектът ще се управлява от ръководител. Той/Тя ще бъде отговорен за изпълнението на всички дейности по проекта, закупуването на предвидените продукти, постигането на проектните цели, общуването с външните организации и институции и Управляващия орган. Ръководителят ще отговаря за изпълнението на проекта в съответствие с ръководството за изпълнение на проектните дейности, действащата нормативна база и утвърдените добри практики. Ръководителят ще бъде подпромаган от счетоводител, който ще отговаря за изпълнението на финансовата дисциплина, осъществяването на финансов контрол и счетоводство. Технически сътрудник ще помага на ръководителя в управлението на проекта, координацията между изпълнителите на различни проектни дейности и най-вече в техническото обезпечаване на проекта. Екипът за управление на проекта ще отговаря за изготвянето на финалния доклад и искане за финално плащане след приключване на планираните дейности.