За проекта

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 220 578 ЕВРО
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 25.07.2014 Г. ДО 30.04.2017

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Основна цел на проекта: Подобряване на социалната интеграция и подготовката за училище на деца от етническите малцинства и в икономическо неравностойно положение, което включва: подобряване на социалните умения на децата и родителите, подпомагане и улесняване достъпа до училище; откриване и стимулиране на индивидуалните способности на децата в различни сфери на изкуството, историята и литературата; повишаване на самочувствието и увереността в собствените способности на всяко дете, чрез грижа за него като автономна личност
Подцели: – подобряване на социалните умения на децата и родителите, подпомагане и улесняване достъпа до училище.
– откриване и стимулиране на индивидуалните способности на децата в различни сфери на изкуството, историята и литературата;
– повишаване на самочувствието и увереността в собствените способности на всяко дете, чрез грижа за него като автономна личност

Целеви групи: – деца между 3 и 6 години в подготвителни групи в детските градини
Родителите на децата между 3 и 6 години в подготвителни групи в детските градини
Очаквани резултати:
1. Повишаване на общото ниво на познания на децата от етническите малцинства и икономическо неравностойно положение в различни сфери;
2. Стимулиране на етническите малцинства в неравностойно положение към редовно посещаване на учебни заведения;
3. Подобряване на информираността на родителите за значението на училището;
4. Сплотяване на родителите на децата от етническите малцинства, чрез участие в съвместни дейности.
1. Провеждане на 192 посещения от обучените по Компонент 3 медиатори в домове на деца от етническите малцинства и деца в икономически неравностойно положение;
2. Провеждане на 25 броя състезания в петте детски градини;
3. Провеждане на 7 броя кулинарни изложби в детска градина „Теменуга“;
4. Организиране и провеждане на 20 броя работни срещи с родителите на децата от етническите малцинства и в икономически неравностойно положение.
1. Запознаване с обичаите, традициите, фолклора и литературните произведения на различните етноси, към които принадлежат децата в петте детски градини;
2. Мотивация за активна работа, намиране на удоволствие от творчеството в областта на различните видове изкуства;
3. Намиране на себеизразяване чрез физическата активност и танца като изкуство;
4. Изграждане на положителни нагласи и отношения, стимулиране на чувство за сближаване между децата;
5. Намаляване и премахване на неравенствата и бариерите, които съществуват, чрез осъзнаване на правилото „Всички сме различни, всички сме равни”.
Количествени показатели на Подцел 2:
1. Създаване на 200 произведения на изобразителното изкуство;
2. Създаване на 200 произведения на приложното изкуство;
3. Запознаване на 400 деца с обичаите, литературата и историята на различните етноси, към които принадлежат;
4. Създаване на 5 танцови групи от по 10 деца;
5. Подготовка на 5 броя драматизации по мотиви на ромски приказки;
6. Реализация на 5 броя концерти в детските градини, представящи постигнатото от децата по програма „Творческо пространство”. 7. Изработка и поставяне на 5 броя табла на тема: „Пъстротата на моята градина“.
8. Подготовка и реализация на 5 броя изложби / по една във всяка детска градина/ с произведения, изработени по програма „Творческо пространство/.